.. နေမာ ဘဂ၀ေတာ ၊ နေမာ အရဟေတာ၊ နေမာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ..

Friday, February 1, 2013

မိတ္ေဆြ ေကာင္း

မိတ္ေဆြေကာင္း
စိတ္ေန မေျပာင္းသူကုိ ေခၚတယ္။

အာဏာရွိသြားသည္ ျဖစ္ေစ
ပညာတတ္သြားသည္ျဖစ္ေစ
ပစၥည္းဥစၥာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသြားသည္ျဖစ္ေစ
အျခံအရံေပါမ်ားသြားသည္ျဖစ္ေစ
ဂုဏ္သတင္း ထုံသင္းသြားသည္ျဖစ္ေစ
ဂုဏ္ဓာတ္ကြာလို႔
ပုံျဒဗ္ကြာလို႔ ဆုိျပီး … ၊

အလႊာေတြ မတားဘူး
အကာေတြ မထားဘူး

မိတ္ေဆြေတြကုိ စည္းမျခားဘူး
မိတ္ေဆြေတြကုိ စည္းမတားဘူး
မိတ္ေဆြေတြကုိ ျငီးမတြားဘူး

လာေစ . သြားေစ .. ၀င္ေစ .. ထြက္ေစ
စားေစ .. ေသာက္ေစ .. ေနေစ .. အိပ္ေစ
ေပးေစ . ယူေစ ..ကူေစ ..မေစ

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မွ်ေ၀
ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မွ်ေန

အရင္လိုပဲ အစဥ္လုိတြဲ
အခင္ပုိဆဲ  အၾကင္ပုိကဲ
နင္လုိငါလုိပဲ ေနၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့
ဇာေတြခ်ဲ႕
ငါေတြထည့္ျပီး
မိတ္ေဆြဂုဏ္ရည္္ မဲ့သူေတြကေတာ့ …၊
ပကာသနေတြ ေမာက္
မာနေတြ ေရာက္
လာသမွ်ေတြ ေဟာက္
မူရင္းစိတ္ေတြ ေဖာက္
လူရင္းဆုိတဲ့ စိတ္ေတြေပ်ာက္
ကူညီျခင္းဆုိတဲ့ ေအးျမတဲ့အရိပ္ေတြ ေဖ်ာက္ျပီး
မိတ္ေဆြဆုိတဲ့ ဂုဏ္ျဒဗ္ေတြကုိ ေခ်ာက္ေစခဲ့ၾကတယ္။


                                         ေကာင္းသစ္ (ကန္ေတာ္သာ)

No comments:

Post a Comment